نحوه ارسال محصول

ارسال کالا در شهر تهران با استفاده از پست چاپار و در شهرستان ها با استفاده از پست پیشتاز صورت میگیرد.